subsidies

Verstrekte subsidies

Nieuwe subsidieaanvragen

Alle nieuwe aanvragen worden na toekenning op de site geplaatst. “Stichting Stem” houdt regelmatig een bestuurvergadering waarin de binnengekomen subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. U vindt de criteria voor het aanvragen van subsidie hieronder. 

Toekeningenlijst 2019:

 1. Vereniging Dorpsbelangen Loppersum dorpsmaaltijd
 2. Historische Vereniging Middelstum Architectenroute
 3. Sunsation 2019
 4. Smartlappenkoor Tiedverdrief Leermens Korendag 2019
 5. Project Oekraïne Kantens Boer'n praise
 6. Fanfare Concordia Middelstum 100-jarig jubileum
 7. Malletband Concordia Middelstum ONSK
 8. Stichting Organisatie Oranjeactiviteiten Middelstum (SOOM)
 9. Feestweek Westeremden
 10. Vereniging voor Volksvermaken Middelstum Kleintje Woodstock
 11. Stichting Speelweek Middelstum
 12. Culturele Raad Middelstum Straattheater lichtweek
 13. Vocaal Ensemble het Hoogeland concert
 14. Vereniging voor Volksvermaken Middelstum feestavond
 15. Kaanster Vlinthippers 20-jarig bestaan
 16. Kids2B, St. Noorderkwartier en St. Marenland buitenruimte kindcentrum
 17. Stichting Multicentrum Middelstum
 18. Historische Vereniging Middelstum Open Monumentendag 2019
 19. Löpster Störmvogels
 20. Hippolytuskerkkoor
 21. Boerderij Fraam zang kerst
 22. Missionaire Werkgroep Loppersum Musical Judas
 23. HC de Witte Dobber, IJsverenigingen Middelstum
 24. Gemengd Zangkoor Usquert

Toekenningenlijst 2018 

1.    Struinroute Orando e.a. Westeremden

2.    Shantykoor Stormvogels Loppersum

3.     Oprichting Zorgcooperatie Middelstum

4.    Nationale Schoonmaakdag Dorpsbelangen Middelstum

5.    Sunsation

6.    Fanfare Concordia ONF Kampioenschappen

7.    Soom Koningsdagactiviteiten

8.    Malletband Concordia Slagwerkconcours

9.    Vocaal Ensemble Curiosa

10.   De Schaats aanschaf Quad

11.   Smartlappenkoor Tiedverdrief 

12.   Vocaal Ensemble Het Hoogeland Jubieumconcert

13.   IJsvereniging IJsbaan Middelstum

14.   Huiskamervertelfestival Kantens

15.   Stichting Spelweek Middelstum 

16.   Stratenvolleybal Middelstum 

17.   Stichting Lopster Aalbeerns

18.  Vrijwilligersavond 's Heerenloo

19.   Stichting Uitgaven Nrd Groningen

20.   Stichting Africa Contact 

21.   HV Middelstum

22.   Commissie Kinderspelen Westeremden

23.   Stichting  Zwembad Middelstum. 

24.   De Peutersoos Westeremden

25.   De Struners Stedum

26.   Spooktocht Middelstum

27.   Culturele Raad Middelstum

28.   Multicentrum Middelstum

29.   Wereldwinkel Veur Elkenain Loppersum

30.  Benefiet Curiosa tbv Dorpsver. Oosterwijtwerd

31.  Benefiet Curiosa tbv Ouderensoos Thesinge

32. Buurtvereniging Plan West Middelstum

33. 's Heeren Loo Opmaat

34. Hippolytuskerkkoor

35. Hengelclub de Witte Dobber

36. Ons Dorpshuis Westeremden

 

Toekenningenlijst 2017 

1.    Vocaal Ensemble Curiosa

2.    Kindermusical - De Viegende Hollander

3.    Cultuele Raad Middelstum

4.    St. Org. Oranjeactie Middelstum

5.    St. Zwembad Middelstum

6.    Orando Muziekactiviteiten Westeremden

7.    Sunsation Middelstum

8.    Middelstum Info jubileumgift

9.    Fanfare Concordia Middelstum

10. Kwartet 44you - Tess Unlimited

11. Malletband Middelstum

12. Lopster Stormvogels Loppersum

13. Stichting Vluchtelingenwerk

14. De Peutersoos te Westeremden

15. Speeltuin Zijldijk

16. Zangkoor Aig'n Wies Roodeschool

17. Chr. Vrouwenkoor Sola Gratia

18. Feestweek Westeremden

19. St. Noordelijk A Capellakoor

20. Musical Jozef Middelstum

21. Toneelvereniging 't Zandt

22. Kinderkunstproject Verhildersum Leens

23. Jubileumcie VV 85 jaar 't Zandt

24. Spelweek Middelstum

25. Van Djins en Witte Wieven Westerwijtwerd

26. Vrienden van het Hippolytushoes

27. Werkgroep Vertellen Kantens

28. St. Project Oekraine

29. Straat Volleybal Middelstum

30. Lopsterkoor Loppersum

31. Spooktocht Middelstum

32. Kinderkoepel 's Heerenloo Bedum

33. Busje Stichting Maxima Winsum

34. AED Stichting Middelstum

35. Theatervoorstelling De Kleine Walvis CRM

36. Project Orkest in Aantocht

37. Pianorevisie Doopsgezinde Gem. Middelstum

38. Kerstzang St. Ons Dorpshuis Westeremden

39. WensAmbulance Noord Nederland (. Holtman)

40. Voedselbanken Winsum, Appingedan/Delfzijl

41. Hippolytuskerkkoor

42. Geluidsinstallatie Andreaskerk Westeremden

43. A Little Fun Kerstdonatie.   

 

Subsidiecriteria

Alle nieuwe aanvragen worden na toekenning op de website geplaatst.

Stichting Stem houdt in principe op elke eerste dinsdagavond van de oneven maanden een bestuurvergadering waarin de binnengekomen subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Criteria toelichting

De winkel Koor€Rinkel is opgericht om geld in te zamelen voor initiatieven in de gemeente Loppersum, die tot doel hebben het zingen en muziek maken te bevorderen. Zowel bestaande activiteiten als nieuwe initiatieven worden ondersteund. Dit alles gebeurt onder auspiciën van de daarvoor opgerichte Stichting Stem.

Van de netto opbrengst gaat 50% naar nieuwe zanginitiatieven, de overige 50% wordt in overleg met de vrijwilligers geschonken aan een goed en zinvol doel. Aanvragen komen eventueel in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Stem als ze ruim vallen binnen het kader van de volgende criteria:

Algemene criteria 

 1.     Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd. Ook moet er een aantoonbare behoefte zijn en goed ingebed in de plaatselijke samenleving. Of kunnen rekenen op een maatschappelijk draagvlak. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook een eigen inspanning getoond bijv. door middel van eigen bijdragen.
2.    Per jaar kan éénmaal een subsidie verstrekt worden per vereniging of stichting.
3.    De aanvrager zal zich nooit kunnen beroepen op een structurele jaarlijkse bijdrage. 
4.    De ingediende begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding.
5.    Muziekevenementen kunnen in totaliteit worden gesubsidieerd, maar daaraan of daaronder gelieerde initiatieven vallen buiten de subsidiemogelijkheid.
6.    Stichting Stem levert geen financiële bijdrage aan:
       *initiatieven met een louter commerciële doelstelling;
       *bewustwordingscampagnes/activiteiten;
       *initiatieven met een primair politieke doelstelling en/of achtergrond;
       *initiatieven van overheden en overheidsinstellingen;
       *initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen;
       *aanvragen die gebruikt worden voor het repareren van de exploitatie.

Voor alle aanvragen geldt:  

1.     Dat de aanvraag moet passen binnen de algemene context van Stichting Stem en haar criteria, daarnaast gelden er voor beide programma’s (Muziekondersteunende doelen en Goede Doelen) specifieke criteria. Met name voor de Goede Doelen geldt het principe dat het om een bijdrage aan een project van de aanvragende stichting/vereniging of organisatie moet gaan.
2.     Dat de doelen liggen binnen de grenzen van de gemeente Loppersum en de aangrenzende gemeenten; ze dienen het nut van het algemeen of van een groep in het bijzonder.
3.     Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal 5 weken voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting Stem. De aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering van het Bestuur behandeld (in principe de eerste dinsdagavond van de oneven maanden) en wordt in volgorde van binnenkomst besproken. Daarbij scheiden we de muziekondersteunende doelen van de andere goede doelen. 
4.     De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via de mail (koorrinkel@gmail.com) vergezeld van een begroting en financieel overzicht, een heldere omschrijving van de redenen van de subsidieaanvraag en een overzicht van eveneens aangeschreven  subsidieverstrekkers. Bij uw subsidieverzoek dient u altijd een contactadres, een mailadres, een telefoonnummer en een IBAN-nummer te vermelden.
5.     Het bestuur beoordeelt alle aanvragen op schaalgrootte van het doel en het financiële effect van de schenking op de omvang van het project. Daarbij staat het leveren van maatwerk voorop.
6.     Het bestuur kan meer informatie verlangen en onderzoek verrichten, ook heeft zij het recht te vragen om een financiële verantwoording achteraf.
7.     Ontvangers van een schenking onderschrijven de doelstelling van Stichting Stem en dragen dit uit in persberichten, interviews, dorpskranten etc.,  bij voorkeur ondersteund met het logo van Stichting Stem of Winkel Koor€Rinkel. Hiervan ontvangt de Stichting graag een rapportage.
8.     Het te verlenen bedrag is gebonden aan een maximum. Jaarlijks vast te stellen door het bestuur van Stichting Stem. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ook een aanbod doen voor een ondersteuning in natura met goederen uit de winkel.
9.     Bij het  annuleren van het evenement of bij misbruik wordt het ontvangen bedrag teruggevorderd. 

A)   Het subsidieverzoek voor muziekondersteunende initiatieven geldt specifiek voor:

*het initiëren en stimuleren van zanggroepen.
*het scheppen van voorwaarden teneinde het prestatieniveau te verbeteren    
*stemtechnische vorming, zowel individueel als in groepsverband;
*het beschikbaar stellen van begeleidingsinstrumenten;
*het beschikbaar stellen van bladmuziek;
*het beschikbaar stellen van oefenruimte;
*het beschikbaar stellen van een dirigent.
In alle gevallen beslist het bestuur of de aanvraag binnen de doelstelling      past.

B)   Het subsidieverzoek aan goede en zinvolle doelen valt binnen onderstaande disciplines: 
Goede doelen:
Hiermee wordt niet de subsidieaanvrager zelf bedoeld maar subsidie aan derden.

Zinvolle doelen:
Hiermee wordt subsidie bedoeld voor evenementen als:

*kunst;
*muziek;
*folklore;
*sport;
*zorg gerelateerd;
*educatie gerelateerd;
*duurzaamheid;
*leefbaarheid.

In alle gevallen beslist het bestuur of de aanvraag binnen de doelstelling past.

Wel binnen de criteria maar niet gehonoreerd?

*Andere initiatieven binnen dezelfde thema’s genieten de voorkeur.
*Het budget voor een bepaalde discipline is reeds besteed.
*St. Stem financierde reeds één of meerdere vergelijkbare initiatieven en wil deze eerst evalueren voor dat nieuwe worden gefinancierd.
*St. Stem financierde reeds een groot aantal initiatieven in de betreffende regio en kiest om reden van spreiding voor een ander initiatief.

 

Bij voorkeur via de mail een subsidie verzoek richten aan mailadres:  koorrinkel@gmail.com